Soft1 ERPΛογισμικό SoftOne

SoftOne – Soft1 ERP

Το βραβευμένο Soft1 ERP δεν είναι ένα συνηθισμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών πόρων. Είναι ένα σύγχρονο business λογισμικό «ανοικτής αρχιτεκτονικής» που προσαρμόζεται απόλυτα στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Με τεχνολογίες αιχμής και λειτουργίες για κάθε επιχείρηση, το Soft1 ERP προσφέρει ένα σύνολο λύσεων με ουσιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα.
Το Soft1 ERP καλύπτει διεξοδικά τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης και προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση που αυξάνει την στρατηγική διορατικότητα και την παραγωγικότητα ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων.
Ο ειδικός σχεδιασμός του λογισμικού Soft1 και το εξαιρετικά απλό και ομοιογενές περιβάλλον εργασίας που διαθέτει, καθιστούν εύκολη την εκμάθηση και αξιοποίηση των λειτουργιών του από απλούς χρήστες.
Η εξαιρετική λειτουργική πληρότητα του Soft1 ERP δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ανοίγει νέες προοπτικές για κάθε επιχείρηση.  Αποκτήστε μια σύγχρονη μηχανογράφηση με ουσιαστικά οφέλη και δυνατότητες, όπως μείωση λειτουργικού κόστους, αυτοματοποίηση διαδικασιών, αποδοτικότερες συνεργασίες, αύξηση παραγωγικότητας και Real-time πληροφόρηση.

Δοκιμάστε το Soft1 ΔΩΡΕΑΝ

Μειώστε σημαντικά το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής σας και αποκτήστε απόλυτο έλεγχο για να βελτιώσετε την συνολική αποδοτικότητα της επιχείρησής σας.
Συναλλασσόμενοι
 • Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών

  Διακριτά αρχεία για την μηχανογράφηση των σταθερών στοιχείων των συναλλασσομένων. Αποτελούν Κεντρικές οντότητες της εφαρμογής που χρησιμοποιούνται σε όλες τις συναλλαγές της εμπορικής λειτουργίας (αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές, δαπάνες/ειδικές συναλλαγές).

 • Παρακολούθηση Ομίλου Εταιριών

  Παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ομίλου επιχείρησης.

 • Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια

  Χαρακτηρισμός εγγραφών και λογαριασμών λογιστικής κατά Δ.Λ.Π. (I.A.S.) και έκδοση ειδικών Ισοζυγίων, καρτελών, ημερολογίων και εκτυπώσεων αντίστοιχα. Ιδιαίτερη διαχείριση του κυκλώματος των παγίων με διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης και εργασίες αποσβέσεων, καθώς και εκτυπωτικά. Κοστολόγηση αποθεμάτων με αυτοματοποιημένες εργασίες (αύξησης ή απομείωσης αξίας αποθεμάτων), καθώς και εκτυπώσεις βιβλίου αποτίμησης κατά Δ.Λ.Π.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες
 • Εισπράξεις – Πληρωμές – Αξιόγραφα - Εμβάσματα

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Προμηθευτών, αν και συνήθως συμμετέχει σε έναν ευρύτερο συνδυασμό ενοτήτων Εμπορικής Διαχείρισης. Διαχειρίζεται το μηχανισμό εισπράξεων μετρητών της επιχείρησης, αλλά κατά κανόνα «εμπλουτίζεται» με την Ενότητα Αξιογράφων ή/και Πιστωτικών Καρτών.
  Περιλαμβάνει πλήθος αυτοματοποιήσεων και αλλά και εργασίες όπως η εργασία προγραμματισμού πληρωμών, που χρησιμοποιείται για τον αυτόματο προγραμματισμό και εξόφληση ανοιχτών παραστατικών προμηθευτών και πιστωτών βάσει ημερομηνίας διακανονισμών.

 • Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων

  Ενότητα που επεκτείνει τις δυνατότητες των ενοτήτων αυτών με τη συμμετοχή Αξιόγραφων στα οποία γίνεται πληρέστατη διαχείριση: κινήσεις, καταστάσεις, μερικές εξοφλήσεις, ληξιάρια, χαρτοφυλάκια κλπ.

 • Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Εισπράξεων ή Πληρωμών. Επεκτείνει τις δυνατότητες των ενοτήτων αυτών με τη συμμετοχή Πιστωτικών Καρτών, στις οποίες γίνεται πλήρης ανάλυση. Διαχειρίζεται την παρακολούθηση πιστωτικών καρτών ανά τράπεζα και ανά μηχανή καρτών, τις δόσεις των πιστωτικών καρτών (ληξιάριο δόσεων), καθώς και την αυτόματη εξόφληση τους.

 • Χρημ.& Τραπεζικοί Λογαριασμοί

  Ενότητα που κατ’ ελάχιστον προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Χρεωστών ή Προμηθευτών ή Πιστωτών. Παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής διαχείρισης Ταμειακών και Τραπεζικών Λογαριασμών με καρτέλες και οικονομικά στοιχεία και συσχέτισης τους με οικονομικές συναλλαγές. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης διαφόρων τύπων λογαριασμών  (Λογαριασμών Τραπέζης, όψεως, δανείων, προθεσμίας, εγγυήσεων, πιστωτικών καρτών κλπ.).

 • Παρακολούθηση Ταμείων

  Ενότητα που κατ’ ελάχιστον προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Χρεωστών ή Προμηθευτών ή Πιστωτών. Παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής διαχείρισης Ταμειακών και Τραπεζικών Λογαριασμών με καρτέλες και οικονομικά στοιχεία και συσχέτισής τους με οικονομικές συναλλαγές. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης διαφόρων τύπων λογαριασμών (Λογαριασμών Τραπέζης, όψεως, δανείων, προθεσμίας, εγγυήσεων, πιστωτικών καρτών κλπ.). Δυνατότητα παρακολούθησης κλεισίματος ταμείου ημέρας.

 • Αντιστοιχίσεις – Open Items

  Ενότητα που επιτρέπει τη συσχέτιση Εισπράξεων με Χρεώσεις και Πληρωμών με Πιστώσεις. Δίνει δυνατότητα μερικής ή πλήρους κάλυψης απαιτήσεων ή οφειλών και αποτελεί τη βάση μιας σειράς εκτυπώσεων για Ανεξόφλητα Παραστατικά. Ο μηχανισμός συσχέτισης λειτουργεί επιπλέον ως γέφυρα πληροφοριών μεταξύ Πωλήσεων-Εισπράξεων (ή Αγορών-Πληρωμών) και προσφέρει μια σειρά πληροφοριών (όπως Υπόλοιπα, Χρόνοι Αποπληρωμής, Ηλικίες Υπολοίπων,Μέσοι χρόνοι αποπληρωμής, κλπ.) κατά Πωλητή, Business Unit, Υποκατάστημα, Εγκατάσταση, Έργο κλπ., χωρίς να απαιτούνται σχετικοί χαρακτηρισμοί κατά την είσπραξη. Προϋποθέτει τις ενότητες των Πωλήσεων ή Αγορών ή Δαπανών / ειδικών συναλλαγών και τις αντίστοιχες ενότητες Εισπράξεων και Πληρωμών.

 • Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις

  Πολυχρηστική ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Προμηθευτών (ή Χρεωστών ή Πιστωτών). Αντιμετωπίζει με γενικό τρόπο οποιαδήποτε πράξη των συναλλασσομένων που δεν καλύπτεται από τις συνήθεις συναλλαγές (Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Εμβασμάτων). Η σημαντικότερη χρήση της ενότητας είναι η εξαιρετική διαχείριση Δαπανών («χρεοπιστώσεων») που ενοποιεί και συσχετίζει την παρακολούθησή τους με οποιαδήποτε άλλη ενότητα της εφαρμογής (Εισαγωγές, Έργα, Μέσα, Εγκαταστάσεις, Παραγωγή, Πωλητές, Εργαζόμενοι,).  Δημιουργεί μαζικά παραστατικά ειδικών συναλλαγών Προμηθευτών/Πελατών με βάση έξοδα που περιέχονται σε παραστατικά Αγορών/Πωλήσεων, συναλλαγματικές διαφορές, παραστατικά τόκων κλπ.

 • Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Προμηθευτών. Εκτελεί συμψηφιστικές πράξεις μεταξύ Πελατών ή Προμηθευτών, αλλά και μεταξύ Πελατών και Προμηθευτών.

 • Διακανονισμοί και δόσεις

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πωλήσεων ή Αγορών και που επεκτείνει τις δυνατότητες των «Τρόπων Πληρωμής» που περιέχονται default στην εφαρμογή. Επιτρέπει να κατανεμηθεί το εξοφλητέο ποσό σε τακτή ή άλλη περιοδικότητα με διάφορους κανόνες και να δημιουργηθεί η απαίτηση (εισροές) ή η υποχρέωση (εκροές) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.  Απεικονίζει, μέσω της ταμειακής ροής, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των διακανονισμών που προκύπτουν στο διάστημα εφαρμογής, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες τόσο ως προς τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα συναλλασσόμενων και αξιογράφων, όσο και ως προς τις λοιπές, βραχυπρόθεσμες ή μακροχρόνιες, προγραμματισμένες ή προβλεπόμενες εισροές-εκροές.

 • Πιστωτικές Πολιτικές - Credit Control

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πωλήσεων ή Αγορών ή Δαπανών /ειδικών συναλλαγών.Προσφέρει ισχυρό μηχανισμό δημιουργίας σεναρίων πιστωτικού ελέγχου με συμμετοχή πλήθους υπολογιζόμενων αριθμοδεικτών και παραμέτρων. Τα σενάρια ελέγχων έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζονται επιλεκτικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες παραστατικών, αλλά και τρόπων πληρωμής και να εφαρμόζουν αυτόματα προειδοποιήσεις, απαγορεύσεις, ερωτήσεις, αλλά και διαδικασίες εγκρίσεων κατά την καταχώρηση Παραστατικών. Με δυνατότητα ενεργοποίησης των ελέγχων.

Εμπορική δραστηριότητα
 • Διαχείριση Υποκαταστημάτων

  Πλήρης παρακολούθηση υποκαταστημάτων ή λοιπών επιχειρησιακών κόμβων της επιχείρησης. Διάκριση παραστατικών και μοντέλων ενημέρωσης λογιστικής κατά υποκατάστημα, σύνδεση χειριστών, αποθηκευτικών χώρων και λοιπών παραμέτρων κατά υποκατάστημα.

 • Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία

  Κεντρική ενότητα για την διεξαγωγή της Eμπορικής Λειτουργίας Πωλήσεων & Παραγγελιοληψίας. Χρησιμοποιείται για την διαχείριση προσφορών, παραγγελιών, αποστολών, πωλήσεων, επιστροφών, πιστωτικών, ακυρωτικών κλπ

 • Διαχείριση Λιανικής – Retail

  Διαμορφωμένη οθόνη λιανικών πωλήσεων, σχεδιασμένη ειδικά για την κάλυψη αναγκών γρήγορης καταχώρησης. Παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής των στοιχείων του πελάτη επί της απόδειξης λιανικής, η εξόφληση των παραστατικών με το σύστημα των εισπράξεων με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής (μετρητοίς, επί πιστώσει, με πιστωτική κάρτα κλπ.) καθώς και δυνατότητα διασύνδεσης με μηχανισμούς πιστωτικών καρτών. Η ενότητα διαθέτει επίσης αυτοματισμούς για τη διαχείριση προκαταβολών-παραγγελιών

 • Αγορές και Παραγγελιοδοσία

  Κεντρική ενότητα για τη διεξαγωγή της Eμπορικής Λειτουργίας Αγορών και Παραγγελιοδοσίας. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση προσφορών, παραγγελιών, αποστολών, αγορών, επιστροφών, πιστωτικών, ακυρωτικών κλπ

 • Μέσα

  Ιδανική ενότητα για τη μηχανογράφηση οχημάτων, συστημάτων μηχανογράφησης (laptops, κινητών), αιθουσών, προσώπων και λοιπών «μέσων» της επιχείρησης. Συσχέτισή τους με οποιαδήποτε πράξη της εφαρμογής σε επίπεδο γραμμής παραστατικών (πωλήσεις, δαπάνες κλπ.) και δυνατότητα άντλησης δεδομένων και αποτελεσμάτων από όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής κατά μέσο ή ομάδα μέσων. Δυνατότητα διασύνδεσης των μέσων με τις ενότητες των παγίων και των έργων, αλλά και με την ενότητα του CRM για την παραγωγή ημερολογίων μέσων.

 • Γεωγραφικά σημεία

  Ανεξάρτητη ενότητα με σκοπό τη μηχανογράφηση συγκεκριμένων τοποθεσιών (σημείων), σταθερών ή κινητών – όχι απαραίτητα «διευθύνσεων» (συναλλασσομένων, υποκαταστημάτων ή αποθηκευτικών χώρων). Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, με ή χωρίς τα customization tools, και εξαιρετικές προοπτικές σύνδεσης του σχετικού αρχείου με συστήματα τηλεματικής ή/και GIS. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για δομημένη καταχώρηση λιμένων, αεροδρομίων, τουριστικών προορισμών, σημείων τροφοδοσίας, πόστα φύλαξης κλπ.

 • Παρακολούθηση Εργαζομένων, Πωλητών- Εισπρακτόρων, Τεχνικών

  Περιλαμβάνει Πωλητές, Εισπράκτορες, Αγοραστές, Τεχνικούς. Αντίστοιχη αυτοτελής ενότητα για την τήρηση στοιχείων φυσικών προσώπων εργαζόμενων στην επιχείρηση. Το αρχείο δεν περιέχει μισθοδοτικά στοιχεία, εκτός εάν προστεθεί η ενότητα Μισθοδοσίας (βλέπε σχετικά). Το πλεονέκτημα είναι ότι σε ένα αρχείο οργανώνεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, ασχέτως ιδιότητας και καταργείται κάθε άλλη «περιφερειακή» μηχανογράφηση που παρακολουθεί σχετικά στοιχεία. Πρόκειται για ενότητα «υποδομή» πάνω στην οποία αντιμετωπίζεται ένα πλήθος λειτουργιών όπως Πωλητές, Εισπράκτορες, Τεχνικοί, Αγοραστές και Μισθοδοσία (εάν προστεθεί). Περιλαμβάνει τη διαχείριση των Προμηθειών-Bonus των πωλητών, αλλά και των εισπρακτόρων.

 • Τιμολογιακές πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών

  Ισχυρός μηχανισμός κατασκευής σύνθετων σεναρίων Τιμολογιακών Πολιτικών (Αγορών ή Πωλήσεων), ο οποίος χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση της εφαρμογής των συμφωνημένων τιμών, εκπτώσεων και δώρων στα Παραστατικά Αγορών ή Πωλήσεων αντίστοιχα. Ανοικτά μοντέλα διαμόρφωσης εμπορικών πολιτικών με δυνατότητα συνεκτίμησης οποιωνδήποτεπαραμέτρων της εφαρμογής. Απεριόριστη σύνδεση και ιεράρχηση σεναρίων για περιορισμένα, διακοπτόμενα ή αόριστα χρονικά διαστήματα.

Διεθνείς Συναλλαγές
 • Ξένο Νόμισμα

  Προϋποθέτει οποιαδήποτε ενότητα Συναλλασσόμενων (Πελάτες ή Προμηθευτές ή Χρεώστες ή Πιστωτές). Περιλαμβάνει αρχείο νομισμάτων και ισοτιμιών, καθώς και δυνατότητα χρήσης 3 νομισμάτων ανά Συναλλαγή (τοπικό, συναλλαγής, συναλλασσομένου), υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών, Intrastat & Vies. Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ενημέρωσης συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 • Κοστολόγηση Προϊόντων – Εξαγωγών / Κοστολόγηση Αγορών – Εισαγωγών / Intrastat

  Προϋποθέτει τις ενότητες Αγορών ή Πωλήσεων και Ειδικών συναλλαγών.Αποτελεί ολοκληρωμένο μηχανισμό κοστολόγησης αποθεμάτων από εισαγωγές με τήρηση Φακέλου Εισαγωγής (ή Εξαγωγής), στον οποίο εκτελείται κοστολόγηση πολλαπλών παραστατικών (πολλά invoices στον ίδιο Φάκελο). Γίνεται συνδυασμένη χρήση με τη διαχείριση Δαπανών (Ειδικές Συναλλαγές) για τα έξοδα εισαγωγών και παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης προβλέψεων εξόδων. Ο καταμερισμός του κόστους εισαγωγής γίνεται αυτόματα με ποικίλα κριτήρια (αξίας, βάρους, όγκου κλπ.). Περιλαμβάνονται, επίσης οι διαδικασίες Intrastat & Vies.

Λογιστικές Ενότητες
 • Γενική & Αναλυτική Λογιστική

  Γενική Λογιστική
  Ολοκληρωμένη και αυτοτελής ενότητα τήρησης βιβλίων Γ’ Κατηγορίας, πλήρως συμβατή με Κ.Φ.Α.Σ και Ε.Λ.Π. Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on line, είτε batch – αναλόγως ρύθμισης που επιφέρει ο χειριστής στις παραμέτρους κάθε παραστατικού. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, άρθρα, πρότυπα άρθρα, ανάλυση δεδομένων εμπορικής διαχείρισης, άρθρα αναμόρφωσης, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα (Φ.Π.Α., Δηλώσεις Εισοδήματος), Οικονομικές Αναφορές (Ισολογισμός, P & L, Balance Sheet).

  Αναλυτική Λογιστική
  Διαχείριση Ομάδας 9 – Λογιστική του Κόστους. Προϋποθέτει ενότητα Γενικής Λογιστικής, αν και επιδέχεται λογιστικών εγγραφών απ’ ευθείας σε αναλυτικούς λογαριασμούς. Ενσωματώνει μηχανισμό σεναρίων για αυτοματοποίηση των κατανομών κάθε εγγραφής, αλλά διαθέτει και σύστημα «δια χειρός κατανομών». Περιλαμβάνει Εσωλογιστική (Εμπορική) Κοστολόγηση. Λήψη στοιχείων απ’ ευθείας από Εμπορική Διαχείριση χωρίς αναγκαία μεσολάβηση της Γενικής Λογιστικής.

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

  Χαρακτηρισμός εγγραφών και λογαριασμών λογιστικής κατά Δ.Λ.Π. (I.A.S.) και έκδοση ειδικών Ισοζυγίων, καρτελών, ημερολογίων και εκτυπώσεων αντίστοιχα. Ιδιαίτερη διαχείριση του κυκλώματος των παγίων με διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης και εργασίες αποσβέσεων, καθώς και εκτυπωτικά. Κοστολόγηση αποθεμάτων με αυτοματοποιημένες εργασίες (αύξησης ή απομείωσης αξίας αποθεμάτων), καθώς και εκτυπώσεις βιβλίου αποτίμησης κατά Δ.Λ.Π.

 • Παρακολούθηση Παγίων

  Αυτοτελής ενότητα για Διαχείριση Παγίων, Υπολογισμό Αποσβέσεων και Εκτυπώσεις.Στο αρχείο παγίων παρακολουθούνται τρεις (3) διαφορετικοί συντελεστές αποσβέσεων (Λογιστικών, Εναλλακτικών, Δ.Λ.Π..). Περιλαμβάνει εγγραφές Πράξεων Παγίων (Αγορές, Πωλήσεις, Επεκτάσεις, Κέρδη, Ζημίες, Αποσβέσεις), οι οποίες ενημερώνουν Έσοδα- Έξοδα Γενική και Αναλυτική Λογιστική.

Stock Management
 • Διαχείριση Αποθήκης - Αποθεµάτων

  Η ενότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση υλικών αποθήκης, καθώς και τα παραστατικά κινήσεων και ενδοδιακινήσεων αυτών για τρεις (3) αποθηκευτικούς χώρους.

 • Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι

  Διαχείριση απεριορίστων αποθηκευτικών χώρων

 • Θέσεις Αποθήκευσης – Ράφια

  Παρακολούθηση θέσεων αποθήκευσης σε όλες τις διακινήσεις αποθεμάτων.

 • Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη

  Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου εναλλακτικών κωδικών στα υλικά αποθήκης, καθώς και αυτοματοποιήσεις για τη γρήγορη ανεύρεση τους στα παραστατικά διακινήσεων. Η ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά για τους εναλλακτικούς κωδικούς κατά χρώμα-μέγεθος, εναλλακτικές συσκευασίες, εναλλακτικά barcodes, σορτιμέντα και πλήθος άλλων εφαρμογών.

 • Μεταφορικά Μέσα

  Ιδανική ενότητα για τη μηχανογράφηση οχημάτων, συστημάτων μηχανογράφησης (laptops, κινητών), αιθουσών, προσώπων και λοιπών «μέσων» της επιχείρησης. Συσχέτισή τους με οποιαδήποτε πράξη της εφαρμογής σε επίπεδο γραμμής παραστατικών (πωλήσεις, δαπάνες κλπ.) και δυνατότητα άντλησης δεδομένων και αποτελεσμάτων από όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής κατά μέσο ή ομάδα μέσων. Δυνατότητα διασύνδεσης των μέσων με τις ενότητες των παγίων και των έργων, αλλά και με την ενότητα του CRM για την παραγωγή ημερολογίων μέσων.

Reporting Tools (πλήρης λειτουργικότητα)
 • Report Generator –Basic

  Απεριόριστα ευρετήρια με δυνατότητες καθορισμού στηλών, κριτηρίων, ομαδοποιήσεων και ταξινομήσεων. Άμεση πρόσβαση στα συνδεόμενα (συγγενή) αρχεία & προσθήκη υπολογιζόμενων πεδίων.

 • Report Generator-Advanced

  Κεντρικό εργαλείο επεξεργασίας πληροφοριών με πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, με απεριόριστους συνδυασμούς μεταξύ τους, εισαγωγή παραμέτρων και συναρτήσεων και πλήρεις δυνατότητες χρήσης και ενσωμάτωσης SQL εντολών. Ανοικτό εργαλείο κλήσης και προβολής πληροφοριών σε μορφή «οικονομικών αναφορών». Πλήρης ενσωμάτωση MS Office Applications (Word, Excel) για σχεδιασμό απ’ ευθείας με τα εργαλεία αυτά. Δυνατότητα κλήσης των line reports «μέσα» στα templates.

 • Reporting Toolkit

  Συνδυασμός ενοτήτων που περιέχει όλα τα reports της SoftOne. Χρεώνεται Single user).

QlikView (BI – Data Analysis)
 • QlikView Run Time

  Ενότητα που επιτρέπει την εκτέλεση σεναρίων QlikView ενσωματωμένων στην εφαρμογή.

Customization Tools (πλήρης λειτουργικότητα)
 • Ελεύθερα Πεδία & Αθροιστές

  Δυνατότητα χρήσης και ονοματολογίας έτοιμων ελεύθερων πεδίων κειμένου, πινάκων, ημερομηνιών, αριθμών και checkbox (5 από κάθε κατηγορία) σε όλα τα κύρια αρχεία της εφαρμογής. Επίσης, δυνατότητα χρήσης απεριορίστων αθροιστών με οριζόμενη συμπεριφορά από κινήσεις σε όλες τις οικονομικές ενότητες της εφαρμογής.

 • Σχεδιασμός Οθονών

  Μετακίνηση και αφαίρεση πεδίων, σελίδων και πλεγμάτων σε όλες ανεξαιρέτως τις οθόνες εργασίας της εφαρμογής. Δημιουργία απεριόριστων εναλλακτικών οθονών για την ίδια εργασία.

 • Database Designer

  Προσθήκη απεριόριστου αριθμού πεδίων στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, οποιασδήποτε κατηγορίας και δυνατότητα lookup οποιουδήποτε υφιστάμενου πίνακά της. Υποστηρίζεται επίσης η τοποθέτηση απεριόριστων string lists. Απόλυτη συμβατότητα με νέες εκδόσεις και αυτόματος συγχρονισμός της βάσης δεδομένων με έλεγχο της εφαρμογής. Ισότιμη διαχείριση των νέων πεδίων με τα defaults (αυτόματη συμμετοχή τους σε reports, σχεδιασμούς οθονών κλπ.).Προσθήκη απεριόριστου αριθμού νέων πινάκων (αρχείων στη βάση δεδομένων) με οποιαδήποτε πεδία. Υποστηρίζεται επίσης η τοποθέτηση custom db views. Ισότιμη χρήση των νέων πινάκων με τις default εργασίες (εισαγωγή σε menu, σχεδιασμός οθονών, συμπεριφορά πεδίων). Εντυπωσιακή λειτουργική και χειριστική συμβατότητα με τους default πίνακες και τους μηχανισμούς νέων εκδόσεων της εφαρμογής (αυτόματος συγχρονισμός της βάσης δεδομένων με πλήρη έλεγχο). Δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων objects στο Soft1, ισότιμων με αυτά που περιέχονται στις κεντρικές εκδόσεις της εφαρμογής. Παρέχονται ενσωματωμένα τα ίδια εργαλεία ανάπτυξης με αυτά της γραμμής ανάπτυξης της SoftOne (κατασκευή objects, dialog objects, report objects κλπ.).

 • Script Engines (VB, Java etc.)

  Δυνατότητα συγγραφής κώδικα σε οποιαδήποτε φόρμα εργασίας της εφαρμογής, είτε αφορά SoftOne, είτε Custom πίνακες με χρήση Visual Basic, είτε Java (οποιαδήποτε). Απόλυτη ελευθερία στη δόμηση λογικών διαδικασιών, ελέγχων, συμπεριφορών, κλήση εξωτερικών εφαρμογών κλπ. Πλήρης τεκμηρίωση των διαθεσίμων events της εφαρμογής.

 • Script Builder-Σενάρια Ροών

  Γλώσσα script παραγωγής SoftOne για κατασκευή batch εργασιών – ισότιμων με τις default της εφαρμογής. Ανάγνωση και επεξεργασία πινάκων εξωτερικών ή της εφαρμογής,δημιουργία παραστατικών,σύνδεση με e-Applications, περιφερειακά συστήματα,εργαλεία μεταφοράς δεδομένων κλπ. Επίσης, γενικός μηχανισμός δημιουργίας σεναρίων μετασχηματισμού δεδομένων με οπτικό σχεδιασμό, σημαντικά απλούστερο των S1 scripts (τα οποία πάντως μπορούν να μετέχουν του μηχανισμού). Τα σενάρια μπορούν να εκτελούνται με επιλογή πάνω στα ευρετήρια και το μενού ή με button πάνω στις προβολές.

 • Customization Run Time Rights

  Χρήση ευρετηρίων, advanced reports, templates και όλων των customizations, χωρίς εγκατάσταση των σχετικών σχεδιαστικών εργαλείων. Επίσης, περιλαμβάνει τον πανίσχυρο μηχανισμός των Alerts, ένα μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που ανιχνεύει οποιοδήποτε συμβάν σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής και κινητοποιεί ένα, μέρος ή όλα τα ακόλουθα μέσα: μηνύματα οθόνης (προειδοποιητικά ή απαγορευτικά), e-mail, sms ή wrap messages σε κινητά τηλέφωνα, batch ή/και εκτελεί αυτοματοποιημένες εργασίες, VB ή Java Scripts, SQL commands, Scheduling Tasks κλπ.
  Περιλαμβάνονται επίσης utilities για την αποστολή και λήψη SMS.

 • Customization Toolkit

  Συνδυασμός ενοτήτων που περιέχει όλα τα customization tools της SoftOne: Ελεύθερα Πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών, Database designer Fields-Tables-Objects, Script Engines (VB, Java etc), Total Script Builder, Working Forms, ALERT System (χρεώνεται Single user).

Advanced Business Control
 • Factoring

  Ενότητα που διαχειρίζεται μηχανογραφικά τις διαδικασίες ενεχυρίασης τιμολογίων. Η ενεχυρίαση τιμολογίων είναι μια οικονομική συναλλαγή με την οποία μια επιχείρηση πωλεί εισπρακτέους λογαριασμούς της (δηλ. τιμολόγια) σε τρίτους. Αφορά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του προμηθευτή και του πράκτορα, βάσει της οποίας ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα τις απαιτήσεις του έναντι των πελατών-οφειλετών του.

 • Προϋπολογισμοί

  Σύστημα δόμησης και παρακολούθησης προϋπολογισμών αγορών, πωλήσεων, δαπανών, λογιστικής και Activity Based Costing. Δίνει τη δυνατότητα να συνδυαστούν μεταξύ τους διαστάσεις των αντίστοιχων κυκλωμάτων και οι συνδυασμοί να παρακολουθηθούν προϋπολογιστικά και απολογιστικά (ποσοτικά και αξιακά) σε δυναμικά οριζόμενα χρονικά διαστήματα.

 • Activity Based Costing

  Πανίσχυρος μηχανισμός κοστολόγησης. Αφορά σε εξωλογιστική παρακολούθηση Κέντρων Κόστους, συνδεδεμένων με όλες ανεξαιρέτως τις λειτουργίες της εφαρμογής σε επίπεδο κυρίων αρχείων, παραστατικών, γραμμών παραστατικών και πινάκων παραμετροποίησης.
  Εξαιρετική διασύνδεση όλων των ενοτήτων της εφαρμογής σε ενιαίο σύστημα με απεριόριστα σενάρια αυτοματισμού των κατανομών με αποτύπωση οικονομικών δεικτών, καταγράφοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από τις πρωτογενείς εγγραφές. Η ενότητα δίνει τη δυνατότητα προβολής πλήρους αποτελέσματος σε εξωλογιστικούς πίνακες κέντρων κόστους/εσόδων.

Λογιστικές Ενότητες
 • Έσοδα – Έξοδα

  Αυτοτελής ενότητα για διαχείριση Βιβλίων Β’ Κατηγορίας. Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on line, είτε batch – αναλόγως ρύθμισης που επιφέρει ο χειριστής στις παραμέτρους κάθε παραστατικού. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, παραστατικά εσόδων, παραστατικά εξόδων, πρότυπων εγγραφών, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα (Φ.Π.Α., Δηλώσεις Εισοδήματος).

Stock Management
 • Serial Numbers – Services

  Παρακολούθηση σειριακών αριθμών σε όλες τις διακινήσεις, καθώς και ολοκληρωμένη διαχείριση διαδικασιών «service πάγκου». Παρέχεται επίσης η δυνατότητα χρήσης Φακέλου Υπηρεσιών (ή «Εντολής Εργασίας») για την παραλαβή ειδών, έλεγχο ισχύος εγγύησης, τοποθέτηση ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών, καθώς και πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες έκδοσης παραστατικών κατά το πέρας της επισκευής. Επίσης, περιλαμβάνει αρχείο Υπηρεσιών διακεκριμένο του αρχείου υλικών αποθήκης με ειδική διαχείριση πρότυπου κόστους, καθώς και χρήση ανθρώπινων πόρων (τεχνικών) σε όλες τις πράξεις της εφαρμογής. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα.

 • Παρτίδες

  Παρακολούθηση αρχείου παρτίδων (lot numbers) με πλήρη στοιχεία ημερομηνιών λήξης και αποθέματος, με δυνατότητα διακίνησης τους ανά γραμμή παραστατικών. Ιχνηλασιμότητα-καταγραφή ιστορικού κινήσεων παρτίδων. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα.

 • Χρώμα – Μέγεθος

  Παρακολούθηση έως τριών διαφορετικών χαρακτηριστικών στα υλικά αποθήκης, με πλήρη διαχείριση αποθέματος ανά συνδυασμό χαρακτηριστικών και πλήθος στατιστικών και πληροφοριακών εργαλείων. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα

Παραγωγή
 • Παραγωγή

  Προϋποθέτει την ενότητα Αποθήκης. Περιέχει απλούς και εύχρηστους μηχανισμούς διαχείρισης προδιαγραφών παραγωγής με δυνατότητα παρακολούθησης των συμπαράγωγων προϊόντων και των υποπροϊόντων, καθώς και των Εντολών και των Παραστατικών Παραγωγής σε όλες τις φάσεις και τις επεξεργασίες τους. Περιλαμβάνει την διαχείριση της φύρας με την κατανομή της φυσικής απογραφής, τη δημιουργία πρότασης παραγωγής μέσω του καθορισμού ελαχίστων και μεγίστων αποδεκτών υπολοίπων αποθήκης, την άμεση πληροφόρηση για τις απαιτήσεις αναλώσεων βάσει εντολών παραγωγής ή βάσει παραγγελιών, τη δυνατότητα ομαδοποίησης κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα) και παρακολούθησης του συνολικού κόστους παραγομένου προϊόντος.

 • Εσωλογιστική (Βιομηχανική) Κοστολόγηση

  Προϋποθέτει τις ενότητες Αποθήκης, Παραγωγής και Αναλυτικής Λογιστικής. Ολοκληρωμένος μηχανισμός για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, την ενημέρωση της αποθήκης κατ’ αξία για παραγωγές και αναλώσεις, καθώς και την ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για παραγωγή, ανάλωση και κοστολογικά στοιχεία (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα).

Λιανική
 • Loyalty Schemes

  Ενότητα, η οποία διαχειρίζεται το Loyalty Marketing των εταιριών, δηλαδή τις στρατηγικές επιβράβευσης των πελατών τους μέσω παροχής κινήτρων. Διαχειρίζεται κάρτες μέλους για τη συγκέντρωση πόντων, καθώς και πολιτικές για την έκδοση δώρο-επιταγών ή την παροχή εκπτώσεων. Ισχυρός και ανοικτός μηχανισμός κατασκευής σύνθετων σεναρίων επιβράβευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών συλλογής πόντων και απόδοσης προνομίων συνεκτιμώντας οποιαδήποτε παράμετρο του συστήματος.

 • Touch Screen Retail

  Εξελιγμένο σύστημα-ενότητα λιανικών πωλήσεων σε περιβάλλον εργασίας touch screen. Πλήρως ενσωματωμένο στο Soft1, περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της ενότητας Retail business, καθώς και προηγμένους μηχανισμούς για την οργάνωση των ειδών, των εισπράξεων και των χειρισμών γρήγορης καταχώρησης σε συνθήκες εντατικής λιανικής.

Remote Systems
 • Remote Systems

  Σετ εργαλείων συστήματος για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας απομακρυσμένων εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις διακοπής σύνδεσης (λειτουργία on / off line).

Ανθρώπινοι Πόροι & Mισθοδοσία
 • Μισθοδοσία εργαζομένων

  Μισθοδοσία έως 30, 150, 500 και απεριορίστων εργαζομένων
  Η ενότητα Μισθοδοσίας (σε οποιαδήποτε εκδοχή δυναμικότητας) περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων, ενώ παρακολουθεί και όλες τις σχέσεις εργασίας. Περιλαμβάνει άπειρες πρακτικά περιόδους, ανοικτές χρήσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναδρομικά, ΑΠΔ, ταμεία, αυτόματη αποστολή αποδείξεων πληρωμής σε email εργαζομένων, άμεση ενημέρωση του υποσυστήματος οικονομικής διαχείρισης (Γενική και Αναλυτική Λογιστική),βιβλίο Αδειών, υπόλοιπα Αδειών, εκτυπώσεις. Σε συνδυασμό με την ενότητα των Δαπανών-Ειδικών συναλλαγών, μεταφέρει τα αποτελέσματα μισθοδοσίας, με ανάλυση σε κέντρα κόστους, σε παραστατικά εμπορικής διαχείρισης.

Επιχειρησιακή Οργάνωση & CRM
 • CRM – Sales & Marketing

  Ολοκληρωμένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων για τις ανάγκες των τμημάτων Πωλήσεων και Marketing. Αξιοποιεί τις ήδη καταχωρημένες πληροφορίες από τις υπόλοιπες ενότητες, ενημερώνοντας το χρήστη για τη συγκεντρωτική εικόνα του πελάτη. Καλύπτει Διαχείριση Επαφών-Λογαριασμών, Ενεργειών Πωλήσεων, Ευκαιριών Πώλησης, καθώς και Διαχείριση Ενεργειών Marketing. Περιλαμβάνει και τα modules: Πελάτες, Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές), Φυσικά Πρόσωπα (Εργαζόμενοι), Έργα, Έγγραφα και Business Processes.  Επίσης, περιλαμβάνει σύνδεση και αλληλεπίδραση του Soft1 με τηλεφωνικά κέντρα μέσω πρωτοκόλλου tapi. Δυνατότητες αυτόματης εισαγωγής δεδομένων κλήσεων στο Soft1, καθώς και on line προβολής τους στις οθόνες εργασίας της εφαρμογής.  Τέλος, περιλαμβάνει αυτόματη διασύνδεση με Gmail και Office 365 σε επαφές, emails, συναντήσεις, ενώ για το Outlook υπάρχει ειδικό Add-on, μέσω οποίου γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων των ενοτήτων Επαφών, Ημερολογίου, Εργασιών και emails με τις αντίστοιχες λειτουργίες του Soft1. Η ανταλλαγή μπορεί να γίνεται είτε manually, είτε με εντολή συγχρονισμού.

 • Business Units

  Ανοιχτό μοντέλο απεικόνισης των οργανωτικών ή/και οικονομικών δομών της επιχείρησης. Τα Business Units μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή για την αποτύπωση αποτελεσμάτων και δεδομένων μεταξύ ανομοιογενών δραστηριοτήτων και τμημάτων της επιχείρησης. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για να συγκεντρώσουν αποτελέσματα σε επίπεδο προϋπολογισμού και απολογισμού συγκεκριμένων λειτουργιών των επιχειρήσεων, αλλά και να συγκεντρώσουν ποιοτικά δεδομένα σε λειτουργικές δραστηριότητες που δεν παράγουν άμεσα οικονομικά αποτελέσματα. Το δυνατό σημείο της ενότητας είναι η συσχέτιση της με οποιαδήποτε αρχείο ή συναλλαγή της εφαρμογής όπως πωλήσεις, εισπράξεις CRM, πάγια, αποθήκη, δαπάνες, μισθοδοσία, πελάτες κλπ.

 • Έργα

  Ολοκληρωμένο αρχείο Έργων με απεριόριστη ανάλυση σε υπο-έργα. Πλήρης παρακολούθηση οικονομικών και πληροφοριακών στοιχείων, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Παρακολούθηση των μέσων (resources) που απαιτούνται για την κάθε δραστηριότητα (φάση) έργου, καθώς και των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν. Χρονοπρογραμματισμός των στοιχείων αυτών και αποτύπωση τους σε διάγραμμα Gantt και ημερολόγια έργων. Στατιστική απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων (έσοδα-έξοδα-εισπράξεις-πληρωμές-κόστος πωληθέντων-αξία πωλήσεων-μικτό κέρδος) ανά έργο, υπο-έργο, δραστηριότητα (φάση) έργου ή και συγκεντρωτικά. Αν και η ενότητα είναι αυτοτελής, η πραγματική αξιοποίησή της βασίζεται στην απεριόριστη συσχέτισή της (σε επίπεδο γραμμής παραστατικών) με τις λοιπές πράξεις που καταχωρούνται στο σύστημα

 • Business Processes

  Πολυχρηστική ενότητα κινήσεων συνδεδεμένη με οποιαδήποτε οντότητα της εφαρμογής. Με εκπληκτική ευελιξία, θέτει σε ενιαία μηχανογραφική ομπρέλα (Soft1) τα πιο ετερόκλητα ζητήματα: από επισκέψεις πελατών μέχρι διαχείριση πρωτοκόλλου γραμματείας και από παράπονα πελατείας μέχρι αξιολογήσεις προσωπικού. Ακόμα και χωρίς customization tools, αντιμετωπίζει με εξαιρετική αμεσότητα και οριστικό τρόπο χρόνια οργανωτικά προβλήματα. Με χρήση των customization tools, η ενότητα συνιστά μία άνευ ορίων πλατφόρμα επιχειρησιακών λύσεων που μπορεί να διασυνδεθεί με πλήθος «περιφερειακών» εφαρμογών ή να τις καταργήσει τελείως.

 • Εγκαταστάσεις – Συμβάσεις

  Πολυχρηστική ενότητα, προϋποθέτει Πελάτες και Αποθήκη. Κατά κανόνα καλύπτει περιπτώσεις φυσικών εγκαταστάσεων (πχ. hardware, software, μηχανημάτων, οχημάτων, κλπ.) σε πελάτες για τις οποίες απαιτείται ολοκληρωμένη εικόνα τρέχουσας κατάστασης, ιστορικού κινήσεων, επισκευών, φακέλου υπηρεσιών, συνδρομητικών υπηρεσιών επ’ αυτών κλπ. Ιδεώδες module για απορρόφηση «περιφερειακών» προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαχείριση συμβάσεων επί συσκευών, αλλά και τεράστια ποικιλία λοιπών λογικών χρήσεων. Επίσης συγκεντρώνει στοιχεία από άλλες ενότητες (Υπηρεσιών, Φακέλων Υπηρεσιών, Ενεργειών Τεχνικών κλπ.) και κατά κανόνα απεικονίζει συμβάσεις έργου ή ειδικές συμφωνίες.

 • Διαχείριση Εγκρίσεων

  Χαρακτηρισμός παραστατικών κατά φάση, διαδικασία, προτεραιότητα και ολοκληρωμένος μηχανισμός εγκρίσεων σε όλα τα στάδια. Καθορισμός χρηστών ή ομάδων χρηστών που μπορούν να εγκρίνουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθορισμός της προτεραιότητας που θα έχουν τα παραστατικά προς έγκριση (χαμηλή, υψηλή), καθώς και δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων συνθηκών εκτέλεσης των σεναρίων εγκρίσεων βάσει παραμέτρων του συστήματος.

 • Contacts & Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές)

  Αυτοτελής ενότητα για την τήρηση στοιχείων φυσικών προσώπων – μη εργαζομένων στην επιχείρηση. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να σχετίζονται με Συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές) είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν προϋποτίθεται κάποια ενότητα Συναλλασσομένων. Η ενότητα «Επαφών» προσφέρει μια ενιαία και ολοκληρωμένη μηχανογράφηση για κάθε φυσικό πρόσωπο που με οποιαδήποτε ιδιότητα συναλλάσσεται με την επιχείρηση ή την ενδιαφέρει για οποιοδήποτε λόγο.

International edition
 • Multilingual: Αγγλική γλώσσα

  Λειτουργία της εφαρμογής με οθόνες, εργασίες και μηνύματα στην Αγγλική γλώσσα.

Βασικές Ενότητες
Συναλλασσόμενοι
 • Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών

  Διακριτά αρχεία για την μηχανογράφηση των σταθερών στοιχείων των συναλλασσομένων. Αποτελούν Κεντρικές οντότητες της εφαρμογής που χρησιμοποιούνται σε όλες τις συναλλαγές της εμπορικής λειτουργίας (αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές, δαπάνες/ειδικές συναλλαγές).

 • Παρακολούθηση Ομίλου Εταιριών

  Παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ομίλου επιχείρησης.

 • Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια

  Χαρακτηρισμός εγγραφών και λογαριασμών λογιστικής κατά Δ.Λ.Π. (I.A.S.) και έκδοση ειδικών Ισοζυγίων, καρτελών, ημερολογίων και εκτυπώσεων αντίστοιχα. Ιδιαίτερη διαχείριση του κυκλώματος των παγίων με διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης και εργασίες αποσβέσεων, καθώς και εκτυπωτικά. Κοστολόγηση αποθεμάτων με αυτοματοποιημένες εργασίες (αύξησης ή απομείωσης αξίας αποθεμάτων), καθώς και εκτυπώσεις βιβλίου αποτίμησης κατά Δ.Λ.Π.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση – Δαπάνες
 • Εισπράξεις – Πληρωμές – Αξιόγραφα - Εμβάσματα

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Προμηθευτών, αν και συνήθως συμμετέχει σε έναν ευρύτερο συνδυασμό ενοτήτων Εμπορικής Διαχείρισης. Διαχειρίζεται το μηχανισμό εισπράξεων μετρητών της επιχείρησης, αλλά κατά κανόνα «εμπλουτίζεται» με την Ενότητα Αξιογράφων ή/και Πιστωτικών Καρτών.
  Περιλαμβάνει πλήθος αυτοματοποιήσεων και αλλά και εργασίες όπως η εργασία προγραμματισμού πληρωμών, που χρησιμοποιείται για τον αυτόματο προγραμματισμό και εξόφληση ανοιχτών παραστατικών προμηθευτών και πιστωτών βάσει ημερομηνίας διακανονισμών.

 • Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων

  Ενότητα που επεκτείνει τις δυνατότητες των ενοτήτων αυτών με τη συμμετοχή Αξιόγραφων στα οποία γίνεται πληρέστατη διαχείριση: κινήσεις, καταστάσεις, μερικές εξοφλήσεις, ληξιάρια, χαρτοφυλάκια κλπ.

 • Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Εισπράξεων ή Πληρωμών. Επεκτείνει τις δυνατότητες των ενοτήτων αυτών με τη συμμετοχή Πιστωτικών Καρτών, στις οποίες γίνεται πλήρης ανάλυση. Διαχειρίζεται την παρακολούθηση πιστωτικών καρτών ανά τράπεζα και ανά μηχανή καρτών, τις δόσεις των πιστωτικών καρτών (ληξιάριο δόσεων), καθώς και την αυτόματη εξόφληση τους.

 • Χρημ.& Τραπεζικοί Λογαριασμοί

  Ενότητα που κατ’ ελάχιστον προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Χρεωστών ή Προμηθευτών ή Πιστωτών. Παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής διαχείρισης Ταμειακών και Τραπεζικών Λογαριασμών με καρτέλες και οικονομικά στοιχεία και συσχέτισης τους με οικονομικές συναλλαγές. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης διαφόρων τύπων λογαριασμών  (Λογαριασμών Τραπέζης, όψεως, δανείων, προθεσμίας, εγγυήσεων, πιστωτικών καρτών κλπ.).

 • Παρακολούθηση Ταμείων

  Ενότητα που κατ’ ελάχιστον προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Χρεωστών ή Προμηθευτών ή Πιστωτών. Παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής διαχείρισης Ταμειακών και Τραπεζικών Λογαριασμών με καρτέλες και οικονομικά στοιχεία και συσχέτισής τους με οικονομικές συναλλαγές. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης διαφόρων τύπων λογαριασμών (Λογαριασμών Τραπέζης, όψεως, δανείων, προθεσμίας, εγγυήσεων, πιστωτικών καρτών κλπ.). Δυνατότητα παρακολούθησης κλεισίματος ταμείου ημέρας.

 • Αντιστοιχίσεις – Open Items

  Ενότητα που επιτρέπει τη συσχέτιση Εισπράξεων με Χρεώσεις και Πληρωμών με Πιστώσεις. Δίνει δυνατότητα μερικής ή πλήρους κάλυψης απαιτήσεων ή οφειλών και αποτελεί τη βάση μιας σειράς εκτυπώσεων για Ανεξόφλητα Παραστατικά. Ο μηχανισμός συσχέτισης λειτουργεί επιπλέον ως γέφυρα πληροφοριών μεταξύ Πωλήσεων-Εισπράξεων (ή Αγορών-Πληρωμών) και προσφέρει μια σειρά πληροφοριών (όπως Υπόλοιπα, Χρόνοι Αποπληρωμής, Ηλικίες Υπολοίπων,Μέσοι χρόνοι αποπληρωμής, κλπ.) κατά Πωλητή, Business Unit, Υποκατάστημα, Εγκατάσταση, Έργο κλπ., χωρίς να απαιτούνται σχετικοί χαρακτηρισμοί κατά την είσπραξη. Προϋποθέτει τις ενότητες των Πωλήσεων ή Αγορών ή Δαπανών / ειδικών συναλλαγών και τις αντίστοιχες ενότητες Εισπράξεων και Πληρωμών.

 • Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις

  Πολυχρηστική ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Προμηθευτών (ή Χρεωστών ή Πιστωτών). Αντιμετωπίζει με γενικό τρόπο οποιαδήποτε πράξη των συναλλασσομένων που δεν καλύπτεται από τις συνήθεις συναλλαγές (Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Εμβασμάτων). Η σημαντικότερη χρήση της ενότητας είναι η εξαιρετική διαχείριση Δαπανών («χρεοπιστώσεων») που ενοποιεί και συσχετίζει την παρακολούθησή τους με οποιαδήποτε άλλη ενότητα της εφαρμογής (Εισαγωγές, Έργα, Μέσα, Εγκαταστάσεις, Παραγωγή, Πωλητές, Εργαζόμενοι,).  Δημιουργεί μαζικά παραστατικά ειδικών συναλλαγών Προμηθευτών/Πελατών με βάση έξοδα που περιέχονται σε παραστατικά Αγορών/Πωλήσεων, συναλλαγματικές διαφορές, παραστατικά τόκων κλπ.

 • Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πελατών ή Προμηθευτών. Εκτελεί συμψηφιστικές πράξεις μεταξύ Πελατών ή Προμηθευτών, αλλά και μεταξύ Πελατών και Προμηθευτών.

 • Διακανονισμοί και δόσεις

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πωλήσεων ή Αγορών και που επεκτείνει τις δυνατότητες των «Τρόπων Πληρωμής» που περιέχονται default στην εφαρμογή. Επιτρέπει να κατανεμηθεί το εξοφλητέο ποσό σε τακτή ή άλλη περιοδικότητα με διάφορους κανόνες και να δημιουργηθεί η απαίτηση (εισροές) ή η υποχρέωση (εκροές) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.  Απεικονίζει, μέσω της ταμειακής ροής, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των διακανονισμών που προκύπτουν στο διάστημα εφαρμογής, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες τόσο ως προς τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα συναλλασσόμενων και αξιογράφων, όσο και ως προς τις λοιπές, βραχυπρόθεσμες ή μακροχρόνιες, προγραμματισμένες ή προβλεπόμενες εισροές-εκροές.

 • Πιστωτικές Πολιτικές - Credit Control

  Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πωλήσεων ή Αγορών ή Δαπανών /ειδικών συναλλαγών.Προσφέρει ισχυρό μηχανισμό δημιουργίας σεναρίων πιστωτικού ελέγχου με συμμετοχή πλήθους υπολογιζόμενων αριθμοδεικτών και παραμέτρων. Τα σενάρια ελέγχων έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζονται επιλεκτικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες παραστατικών, αλλά και τρόπων πληρωμής και να εφαρμόζουν αυτόματα προειδοποιήσεις, απαγορεύσεις, ερωτήσεις, αλλά και διαδικασίες εγκρίσεων κατά την καταχώρηση Παραστατικών. Με δυνατότητα ενεργοποίησης των ελέγχων.

Εμπορική δραστηριότητα
 • Διαχείριση Υποκαταστημάτων

  Πλήρης παρακολούθηση υποκαταστημάτων ή λοιπών επιχειρησιακών κόμβων της επιχείρησης. Διάκριση παραστατικών και μοντέλων ενημέρωσης λογιστικής κατά υποκατάστημα, σύνδεση χειριστών, αποθηκευτικών χώρων και λοιπών παραμέτρων κατά υποκατάστημα.

 • Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία

  Κεντρική ενότητα για την διεξαγωγή της Eμπορικής Λειτουργίας Πωλήσεων & Παραγγελιοληψίας. Χρησιμοποιείται για την διαχείριση προσφορών, παραγγελιών, αποστολών, πωλήσεων, επιστροφών, πιστωτικών, ακυρωτικών κλπ

 • Διαχείριση Λιανικής – Retail

  Διαμορφωμένη οθόνη λιανικών πωλήσεων, σχεδιασμένη ειδικά για την κάλυψη αναγκών γρήγορης καταχώρησης. Παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής των στοιχείων του πελάτη επί της απόδειξης λιανικής, η εξόφληση των παραστατικών με το σύστημα των εισπράξεων με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής (μετρητοίς, επί πιστώσει, με πιστωτική κάρτα κλπ.) καθώς και δυνατότητα διασύνδεσης με μηχανισμούς πιστωτικών καρτών. Η ενότητα διαθέτει επίσης αυτοματισμούς για τη διαχείριση προκαταβολών-παραγγελιών

 • Αγορές και Παραγγελιοδοσία

  Κεντρική ενότητα για τη διεξαγωγή της Eμπορικής Λειτουργίας Αγορών και Παραγγελιοδοσίας. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση προσφορών, παραγγελιών, αποστολών, αγορών, επιστροφών, πιστωτικών, ακυρωτικών κλπ

 • Μέσα

  Ιδανική ενότητα για τη μηχανογράφηση οχημάτων, συστημάτων μηχανογράφησης (laptops, κινητών), αιθουσών, προσώπων και λοιπών «μέσων» της επιχείρησης. Συσχέτισή τους με οποιαδήποτε πράξη της εφαρμογής σε επίπεδο γραμμής παραστατικών (πωλήσεις, δαπάνες κλπ.) και δυνατότητα άντλησης δεδομένων και αποτελεσμάτων από όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής κατά μέσο ή ομάδα μέσων. Δυνατότητα διασύνδεσης των μέσων με τις ενότητες των παγίων και των έργων, αλλά και με την ενότητα του CRM για την παραγωγή ημερολογίων μέσων.

 • Γεωγραφικά σημεία

  Ανεξάρτητη ενότητα με σκοπό τη μηχανογράφηση συγκεκριμένων τοποθεσιών (σημείων), σταθερών ή κινητών – όχι απαραίτητα «διευθύνσεων» (συναλλασσομένων, υποκαταστημάτων ή αποθηκευτικών χώρων). Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, με ή χωρίς τα customization tools, και εξαιρετικές προοπτικές σύνδεσης του σχετικού αρχείου με συστήματα τηλεματικής ή/και GIS. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για δομημένη καταχώρηση λιμένων, αεροδρομίων, τουριστικών προορισμών, σημείων τροφοδοσίας, πόστα φύλαξης κλπ.

 • Παρακολούθηση Εργαζομένων, Πωλητών- Εισπρακτόρων, Τεχνικών

  Περιλαμβάνει Πωλητές, Εισπράκτορες, Αγοραστές, Τεχνικούς. Αντίστοιχη αυτοτελής ενότητα για την τήρηση στοιχείων φυσικών προσώπων εργαζόμενων στην επιχείρηση. Το αρχείο δεν περιέχει μισθοδοτικά στοιχεία, εκτός εάν προστεθεί η ενότητα Μισθοδοσίας (βλέπε σχετικά). Το πλεονέκτημα είναι ότι σε ένα αρχείο οργανώνεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, ασχέτως ιδιότητας και καταργείται κάθε άλλη «περιφερειακή» μηχανογράφηση που παρακολουθεί σχετικά στοιχεία. Πρόκειται για ενότητα «υποδομή» πάνω στην οποία αντιμετωπίζεται ένα πλήθος λειτουργιών όπως Πωλητές, Εισπράκτορες, Τεχνικοί, Αγοραστές και Μισθοδοσία (εάν προστεθεί). Περιλαμβάνει τη διαχείριση των Προμηθειών-Bonus των πωλητών, αλλά και των εισπρακτόρων.

 • Τιμολογιακές πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών

  Ισχυρός μηχανισμός κατασκευής σύνθετων σεναρίων Τιμολογιακών Πολιτικών (Αγορών ή Πωλήσεων), ο οποίος χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση της εφαρμογής των συμφωνημένων τιμών, εκπτώσεων και δώρων στα Παραστατικά Αγορών ή Πωλήσεων αντίστοιχα. Ανοικτά μοντέλα διαμόρφωσης εμπορικών πολιτικών με δυνατότητα συνεκτίμησης οποιωνδήποτεπαραμέτρων της εφαρμογής. Απεριόριστη σύνδεση και ιεράρχηση σεναρίων για περιορισμένα, διακοπτόμενα ή αόριστα χρονικά διαστήματα.

Διεθνείς Συναλλαγές
 • Ξένο Νόμισμα

  Προϋποθέτει οποιαδήποτε ενότητα Συναλλασσόμενων (Πελάτες ή Προμηθευτές ή Χρεώστες ή Πιστωτές). Περιλαμβάνει αρχείο νομισμάτων και ισοτιμιών, καθώς και δυνατότητα χρήσης 3 νομισμάτων ανά Συναλλαγή (τοπικό, συναλλαγής, συναλλασσομένου), υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών, Intrastat & Vies. Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ενημέρωσης συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 • Κοστολόγηση Προϊόντων – Εξαγωγών / Κοστολόγηση Αγορών – Εισαγωγών / Intrastat

  Προϋποθέτει τις ενότητες Αγορών ή Πωλήσεων και Ειδικών συναλλαγών.Αποτελεί ολοκληρωμένο μηχανισμό κοστολόγησης αποθεμάτων από εισαγωγές με τήρηση Φακέλου Εισαγωγής (ή Εξαγωγής), στον οποίο εκτελείται κοστολόγηση πολλαπλών παραστατικών (πολλά invoices στον ίδιο Φάκελο). Γίνεται συνδυασμένη χρήση με τη διαχείριση Δαπανών (Ειδικές Συναλλαγές) για τα έξοδα εισαγωγών και παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης προβλέψεων εξόδων. Ο καταμερισμός του κόστους εισαγωγής γίνεται αυτόματα με ποικίλα κριτήρια (αξίας, βάρους, όγκου κλπ.). Περιλαμβάνονται, επίσης οι διαδικασίες Intrastat & Vies.

Λογιστικές Ενότητες
 • Γενική & Αναλυτική Λογιστική

  Γενική Λογιστική
  Ολοκληρωμένη και αυτοτελής ενότητα τήρησης βιβλίων Γ’ Κατηγορίας, πλήρως συμβατή με Κ.Φ.Α.Σ και Ε.Λ.Π. Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on line, είτε batch – αναλόγως ρύθμισης που επιφέρει ο χειριστής στις παραμέτρους κάθε παραστατικού. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, άρθρα, πρότυπα άρθρα, ανάλυση δεδομένων εμπορικής διαχείρισης, άρθρα αναμόρφωσης, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα (Φ.Π.Α., Δηλώσεις Εισοδήματος), Οικονομικές Αναφορές (Ισολογισμός, P & L, Balance Sheet).

  Αναλυτική Λογιστική
  Διαχείριση Ομάδας 9 – Λογιστική του Κόστους. Προϋποθέτει ενότητα Γενικής Λογιστικής, αν και επιδέχεται λογιστικών εγγραφών απ’ ευθείας σε αναλυτικούς λογαριασμούς. Ενσωματώνει μηχανισμό σεναρίων για αυτοματοποίηση των κατανομών κάθε εγγραφής, αλλά διαθέτει και σύστημα «δια χειρός κατανομών». Περιλαμβάνει Εσωλογιστική (Εμπορική) Κοστολόγηση. Λήψη στοιχείων απ’ ευθείας από Εμπορική Διαχείριση χωρίς αναγκαία μεσολάβηση της Γενικής Λογιστικής.

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

  Χαρακτηρισμός εγγραφών και λογαριασμών λογιστικής κατά Δ.Λ.Π. (I.A.S.) και έκδοση ειδικών Ισοζυγίων, καρτελών, ημερολογίων και εκτυπώσεων αντίστοιχα. Ιδιαίτερη διαχείριση του κυκλώματος των παγίων με διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης και εργασίες αποσβέσεων, καθώς και εκτυπωτικά. Κοστολόγηση αποθεμάτων με αυτοματοποιημένες εργασίες (αύξησης ή απομείωσης αξίας αποθεμάτων), καθώς και εκτυπώσεις βιβλίου αποτίμησης κατά Δ.Λ.Π.

 • Παρακολούθηση Παγίων

  Αυτοτελής ενότητα για Διαχείριση Παγίων, Υπολογισμό Αποσβέσεων και Εκτυπώσεις.Στο αρχείο παγίων παρακολουθούνται τρεις (3) διαφορετικοί συντελεστές αποσβέσεων (Λογιστικών, Εναλλακτικών, Δ.Λ.Π..). Περιλαμβάνει εγγραφές Πράξεων Παγίων (Αγορές, Πωλήσεις, Επεκτάσεις, Κέρδη, Ζημίες, Αποσβέσεις), οι οποίες ενημερώνουν Έσοδα- Έξοδα Γενική και Αναλυτική Λογιστική.

Stock Management
 • Διαχείριση Αποθήκης - Αποθεµάτων

  Η ενότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση υλικών αποθήκης, καθώς και τα παραστατικά κινήσεων και ενδοδιακινήσεων αυτών για τρεις (3) αποθηκευτικούς χώρους.

 • Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι

  Διαχείριση απεριορίστων αποθηκευτικών χώρων

 • Θέσεις Αποθήκευσης – Ράφια

  Παρακολούθηση θέσεων αποθήκευσης σε όλες τις διακινήσεις αποθεμάτων.

 • Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη

  Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου εναλλακτικών κωδικών στα υλικά αποθήκης, καθώς και αυτοματοποιήσεις για τη γρήγορη ανεύρεση τους στα παραστατικά διακινήσεων. Η ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά για τους εναλλακτικούς κωδικούς κατά χρώμα-μέγεθος, εναλλακτικές συσκευασίες, εναλλακτικά barcodes, σορτιμέντα και πλήθος άλλων εφαρμογών.

 • Μεταφορικά Μέσα

  Ιδανική ενότητα για τη μηχανογράφηση οχημάτων, συστημάτων μηχανογράφησης (laptops, κινητών), αιθουσών, προσώπων και λοιπών «μέσων» της επιχείρησης. Συσχέτισή τους με οποιαδήποτε πράξη της εφαρμογής σε επίπεδο γραμμής παραστατικών (πωλήσεις, δαπάνες κλπ.) και δυνατότητα άντλησης δεδομένων και αποτελεσμάτων από όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής κατά μέσο ή ομάδα μέσων. Δυνατότητα διασύνδεσης των μέσων με τις ενότητες των παγίων και των έργων, αλλά και με την ενότητα του CRM για την παραγωγή ημερολογίων μέσων.

Reporting Tools (πλήρης λειτουργικότητα)
 • Report Generator –Basic

  Απεριόριστα ευρετήρια με δυνατότητες καθορισμού στηλών, κριτηρίων, ομαδοποιήσεων και ταξινομήσεων. Άμεση πρόσβαση στα συνδεόμενα (συγγενή) αρχεία & προσθήκη υπολογιζόμενων πεδίων.

 • Report Generator-Advanced

  Κεντρικό εργαλείο επεξεργασίας πληροφοριών με πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, με απεριόριστους συνδυασμούς μεταξύ τους, εισαγωγή παραμέτρων και συναρτήσεων και πλήρεις δυνατότητες χρήσης και ενσωμάτωσης SQL εντολών. Ανοικτό εργαλείο κλήσης και προβολής πληροφοριών σε μορφή «οικονομικών αναφορών». Πλήρης ενσωμάτωση MS Office Applications (Word, Excel) για σχεδιασμό απ’ ευθείας με τα εργαλεία αυτά. Δυνατότητα κλήσης των line reports «μέσα» στα templates.

 • Reporting Toolkit

  Συνδυασμός ενοτήτων που περιέχει όλα τα reports της SoftOne. Χρεώνεται Single user).

QlikView (BI – Data Analysis)
 • QlikView Run Time

  Ενότητα που επιτρέπει την εκτέλεση σεναρίων QlikView ενσωματωμένων στην εφαρμογή.

Customization Tools (πλήρης λειτουργικότητα)
 • Ελεύθερα Πεδία & Αθροιστές

  Δυνατότητα χρήσης και ονοματολογίας έτοιμων ελεύθερων πεδίων κειμένου, πινάκων, ημερομηνιών, αριθμών και checkbox (5 από κάθε κατηγορία) σε όλα τα κύρια αρχεία της εφαρμογής. Επίσης, δυνατότητα χρήσης απεριορίστων αθροιστών με οριζόμενη συμπεριφορά από κινήσεις σε όλες τις οικονομικές ενότητες της εφαρμογής.

 • Σχεδιασμός Οθονών

  Μετακίνηση και αφαίρεση πεδίων, σελίδων και πλεγμάτων σε όλες ανεξαιρέτως τις οθόνες εργασίας της εφαρμογής. Δημιουργία απεριόριστων εναλλακτικών οθονών για την ίδια εργασία.

 • Database Designer

  Προσθήκη απεριόριστου αριθμού πεδίων στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, οποιασδήποτε κατηγορίας και δυνατότητα lookup οποιουδήποτε υφιστάμενου πίνακά της. Υποστηρίζεται επίσης η τοποθέτηση απεριόριστων string lists. Απόλυτη συμβατότητα με νέες εκδόσεις και αυτόματος συγχρονισμός της βάσης δεδομένων με έλεγχο της εφαρμογής. Ισότιμη διαχείριση των νέων πεδίων με τα defaults (αυτόματη συμμετοχή τους σε reports, σχεδιασμούς οθονών κλπ.).Προσθήκη απεριόριστου αριθμού νέων πινάκων (αρχείων στη βάση δεδομένων) με οποιαδήποτε πεδία. Υποστηρίζεται επίσης η τοποθέτηση custom db views. Ισότιμη χρήση των νέων πινάκων με τις default εργασίες (εισαγωγή σε menu, σχεδιασμός οθονών, συμπεριφορά πεδίων). Εντυπωσιακή λειτουργική και χειριστική συμβατότητα με τους default πίνακες και τους μηχανισμούς νέων εκδόσεων της εφαρμογής (αυτόματος συγχρονισμός της βάσης δεδομένων με πλήρη έλεγχο). Δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων objects στο Soft1, ισότιμων με αυτά που περιέχονται στις κεντρικές εκδόσεις της εφαρμογής. Παρέχονται ενσωματωμένα τα ίδια εργαλεία ανάπτυξης με αυτά της γραμμής ανάπτυξης της SoftOne (κατασκευή objects, dialog objects, report objects κλπ.).

 • Script Engines (VB, Java etc.)

  Δυνατότητα συγγραφής κώδικα σε οποιαδήποτε φόρμα εργασίας της εφαρμογής, είτε αφορά SoftOne, είτε Custom πίνακες με χρήση Visual Basic, είτε Java (οποιαδήποτε). Απόλυτη ελευθερία στη δόμηση λογικών διαδικασιών, ελέγχων, συμπεριφορών, κλήση εξωτερικών εφαρμογών κλπ. Πλήρης τεκμηρίωση των διαθεσίμων events της εφαρμογής.

 • Script Builder-Σενάρια Ροών

  Γλώσσα script παραγωγής SoftOne για κατασκευή batch εργασιών – ισότιμων με τις default της εφαρμογής. Ανάγνωση και επεξεργασία πινάκων εξωτερικών ή της εφαρμογής,δημιουργία παραστατικών,σύνδεση με e-Applications, περιφερειακά συστήματα,εργαλεία μεταφοράς δεδομένων κλπ. Επίσης, γενικός μηχανισμός δημιουργίας σεναρίων μετασχηματισμού δεδομένων με οπτικό σχεδιασμό, σημαντικά απλούστερο των S1 scripts (τα οποία πάντως μπορούν να μετέχουν του μηχανισμού). Τα σενάρια μπορούν να εκτελούνται με επιλογή πάνω στα ευρετήρια και το μενού ή με button πάνω στις προβολές.

 • Customization Run Time Rights

  Χρήση ευρετηρίων, advanced reports, templates και όλων των customizations, χωρίς εγκατάσταση των σχετικών σχεδιαστικών εργαλείων. Επίσης, περιλαμβάνει τον πανίσχυρο μηχανισμός των Alerts, ένα μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που ανιχνεύει οποιοδήποτε συμβάν σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής και κινητοποιεί ένα, μέρος ή όλα τα ακόλουθα μέσα: μηνύματα οθόνης (προειδοποιητικά ή απαγορευτικά), e-mail, sms ή wrap messages σε κινητά τηλέφωνα, batch ή/και εκτελεί αυτοματοποιημένες εργασίες, VB ή Java Scripts, SQL commands, Scheduling Tasks κλπ.
  Περιλαμβάνονται επίσης utilities για την αποστολή και λήψη SMS.

 • Customization Toolkit

  Συνδυασμός ενοτήτων που περιέχει όλα τα customization tools της SoftOne: Ελεύθερα Πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών, Database designer Fields-Tables-Objects, Script Engines (VB, Java etc), Total Script Builder, Working Forms, ALERT System (χρεώνεται Single user).

Πρόσθετες Ενότητες
Advanced Business Control
 • Factoring

  Ενότητα που διαχειρίζεται μηχανογραφικά τις διαδικασίες ενεχυρίασης τιμολογίων. Η ενεχυρίαση τιμολογίων είναι μια οικονομική συναλλαγή με την οποία μια επιχείρηση πωλεί εισπρακτέους λογαριασμούς της (δηλ. τιμολόγια) σε τρίτους. Αφορά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του προμηθευτή και του πράκτορα, βάσει της οποίας ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα τις απαιτήσεις του έναντι των πελατών-οφειλετών του.

 • Προϋπολογισμοί

  Σύστημα δόμησης και παρακολούθησης προϋπολογισμών αγορών, πωλήσεων, δαπανών, λογιστικής και Activity Based Costing. Δίνει τη δυνατότητα να συνδυαστούν μεταξύ τους διαστάσεις των αντίστοιχων κυκλωμάτων και οι συνδυασμοί να παρακολουθηθούν προϋπολογιστικά και απολογιστικά (ποσοτικά και αξιακά) σε δυναμικά οριζόμενα χρονικά διαστήματα.

 • Activity Based Costing

  Πανίσχυρος μηχανισμός κοστολόγησης. Αφορά σε εξωλογιστική παρακολούθηση Κέντρων Κόστους, συνδεδεμένων με όλες ανεξαιρέτως τις λειτουργίες της εφαρμογής σε επίπεδο κυρίων αρχείων, παραστατικών, γραμμών παραστατικών και πινάκων παραμετροποίησης.
  Εξαιρετική διασύνδεση όλων των ενοτήτων της εφαρμογής σε ενιαίο σύστημα με απεριόριστα σενάρια αυτοματισμού των κατανομών με αποτύπωση οικονομικών δεικτών, καταγράφοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από τις πρωτογενείς εγγραφές. Η ενότητα δίνει τη δυνατότητα προβολής πλήρους αποτελέσματος σε εξωλογιστικούς πίνακες κέντρων κόστους/εσόδων.

Λογιστικές Ενότητες
 • Έσοδα – Έξοδα

  Αυτοτελής ενότητα για διαχείριση Βιβλίων Β’ Κατηγορίας. Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on line, είτε batch – αναλόγως ρύθμισης που επιφέρει ο χειριστής στις παραμέτρους κάθε παραστατικού. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, παραστατικά εσόδων, παραστατικά εξόδων, πρότυπων εγγραφών, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα (Φ.Π.Α., Δηλώσεις Εισοδήματος).

Stock Management
 • Serial Numbers – Services

  Παρακολούθηση σειριακών αριθμών σε όλες τις διακινήσεις, καθώς και ολοκληρωμένη διαχείριση διαδικασιών «service πάγκου». Παρέχεται επίσης η δυνατότητα χρήσης Φακέλου Υπηρεσιών (ή «Εντολής Εργασίας») για την παραλαβή ειδών, έλεγχο ισχύος εγγύησης, τοποθέτηση ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών, καθώς και πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες έκδοσης παραστατικών κατά το πέρας της επισκευής. Επίσης, περιλαμβάνει αρχείο Υπηρεσιών διακεκριμένο του αρχείου υλικών αποθήκης με ειδική διαχείριση πρότυπου κόστους, καθώς και χρήση ανθρώπινων πόρων (τεχνικών) σε όλες τις πράξεις της εφαρμογής. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα.

 • Παρτίδες

  Παρακολούθηση αρχείου παρτίδων (lot numbers) με πλήρη στοιχεία ημερομηνιών λήξης και αποθέματος, με δυνατότητα διακίνησης τους ανά γραμμή παραστατικών. Ιχνηλασιμότητα-καταγραφή ιστορικού κινήσεων παρτίδων. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα.

 • Χρώμα – Μέγεθος

  Παρακολούθηση έως τριών διαφορετικών χαρακτηριστικών στα υλικά αποθήκης, με πλήρη διαχείριση αποθέματος ανά συνδυασμό χαρακτηριστικών και πλήθος στατιστικών και πληροφοριακών εργαλείων. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα

Παραγωγή
 • Παραγωγή

  Προϋποθέτει την ενότητα Αποθήκης. Περιέχει απλούς και εύχρηστους μηχανισμούς διαχείρισης προδιαγραφών παραγωγής με δυνατότητα παρακολούθησης των συμπαράγωγων προϊόντων και των υποπροϊόντων, καθώς και των Εντολών και των Παραστατικών Παραγωγής σε όλες τις φάσεις και τις επεξεργασίες τους. Περιλαμβάνει την διαχείριση της φύρας με την κατανομή της φυσικής απογραφής, τη δημιουργία πρότασης παραγωγής μέσω του καθορισμού ελαχίστων και μεγίστων αποδεκτών υπολοίπων αποθήκης, την άμεση πληροφόρηση για τις απαιτήσεις αναλώσεων βάσει εντολών παραγωγής ή βάσει παραγγελιών, τη δυνατότητα ομαδοποίησης κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα) και παρακολούθησης του συνολικού κόστους παραγομένου προϊόντος.

 • Εσωλογιστική (Βιομηχανική) Κοστολόγηση

  Προϋποθέτει τις ενότητες Αποθήκης, Παραγωγής και Αναλυτικής Λογιστικής. Ολοκληρωμένος μηχανισμός για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, την ενημέρωση της αποθήκης κατ’ αξία για παραγωγές και αναλώσεις, καθώς και την ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για παραγωγή, ανάλωση και κοστολογικά στοιχεία (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα).

Λιανική
 • Loyalty Schemes

  Ενότητα, η οποία διαχειρίζεται το Loyalty Marketing των εταιριών, δηλαδή τις στρατηγικές επιβράβευσης των πελατών τους μέσω παροχής κινήτρων. Διαχειρίζεται κάρτες μέλους για τη συγκέντρωση πόντων, καθώς και πολιτικές για την έκδοση δώρο-επιταγών ή την παροχή εκπτώσεων. Ισχυρός και ανοικτός μηχανισμός κατασκευής σύνθετων σεναρίων επιβράβευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών συλλογής πόντων και απόδοσης προνομίων συνεκτιμώντας οποιαδήποτε παράμετρο του συστήματος.

 • Touch Screen Retail

  Εξελιγμένο σύστημα-ενότητα λιανικών πωλήσεων σε περιβάλλον εργασίας touch screen. Πλήρως ενσωματωμένο στο Soft1, περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της ενότητας Retail business, καθώς και προηγμένους μηχανισμούς για την οργάνωση των ειδών, των εισπράξεων και των χειρισμών γρήγορης καταχώρησης σε συνθήκες εντατικής λιανικής.

Remote Systems
 • Remote Systems

  Σετ εργαλείων συστήματος για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας απομακρυσμένων εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις διακοπής σύνδεσης (λειτουργία on / off line).

Ανθρώπινοι Πόροι & Mισθοδοσία
 • Μισθοδοσία εργαζομένων

  Μισθοδοσία έως 30, 150, 500 και απεριορίστων εργαζομένων
  Η ενότητα Μισθοδοσίας (σε οποιαδήποτε εκδοχή δυναμικότητας) περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων, ενώ παρακολουθεί και όλες τις σχέσεις εργασίας. Περιλαμβάνει άπειρες πρακτικά περιόδους, ανοικτές χρήσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναδρομικά, ΑΠΔ, ταμεία, αυτόματη αποστολή αποδείξεων πληρωμής σε email εργαζομένων, άμεση ενημέρωση του υποσυστήματος οικονομικής διαχείρισης (Γενική και Αναλυτική Λογιστική),βιβλίο Αδειών, υπόλοιπα Αδειών, εκτυπώσεις. Σε συνδυασμό με την ενότητα των Δαπανών-Ειδικών συναλλαγών, μεταφέρει τα αποτελέσματα μισθοδοσίας, με ανάλυση σε κέντρα κόστους, σε παραστατικά εμπορικής διαχείρισης.

Επιχειρησιακή Οργάνωση & CRM
 • CRM – Sales & Marketing

  Ολοκληρωμένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων για τις ανάγκες των τμημάτων Πωλήσεων και Marketing. Αξιοποιεί τις ήδη καταχωρημένες πληροφορίες από τις υπόλοιπες ενότητες, ενημερώνοντας το χρήστη για τη συγκεντρωτική εικόνα του πελάτη. Καλύπτει Διαχείριση Επαφών-Λογαριασμών, Ενεργειών Πωλήσεων, Ευκαιριών Πώλησης, καθώς και Διαχείριση Ενεργειών Marketing. Περιλαμβάνει και τα modules: Πελάτες, Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές), Φυσικά Πρόσωπα (Εργαζόμενοι), Έργα, Έγγραφα και Business Processes.  Επίσης, περιλαμβάνει σύνδεση και αλληλεπίδραση του Soft1 με τηλεφωνικά κέντρα μέσω πρωτοκόλλου tapi. Δυνατότητες αυτόματης εισαγωγής δεδομένων κλήσεων στο Soft1, καθώς και on line προβολής τους στις οθόνες εργασίας της εφαρμογής.  Τέλος, περιλαμβάνει αυτόματη διασύνδεση με Gmail και Office 365 σε επαφές, emails, συναντήσεις, ενώ για το Outlook υπάρχει ειδικό Add-on, μέσω οποίου γίνεται η ανταλλαγή δεδομένων των ενοτήτων Επαφών, Ημερολογίου, Εργασιών και emails με τις αντίστοιχες λειτουργίες του Soft1. Η ανταλλαγή μπορεί να γίνεται είτε manually, είτε με εντολή συγχρονισμού.

 • Business Units

  Ανοιχτό μοντέλο απεικόνισης των οργανωτικών ή/και οικονομικών δομών της επιχείρησης. Τα Business Units μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή για την αποτύπωση αποτελεσμάτων και δεδομένων μεταξύ ανομοιογενών δραστηριοτήτων και τμημάτων της επιχείρησης. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για να συγκεντρώσουν αποτελέσματα σε επίπεδο προϋπολογισμού και απολογισμού συγκεκριμένων λειτουργιών των επιχειρήσεων, αλλά και να συγκεντρώσουν ποιοτικά δεδομένα σε λειτουργικές δραστηριότητες που δεν παράγουν άμεσα οικονομικά αποτελέσματα. Το δυνατό σημείο της ενότητας είναι η συσχέτιση της με οποιαδήποτε αρχείο ή συναλλαγή της εφαρμογής όπως πωλήσεις, εισπράξεις CRM, πάγια, αποθήκη, δαπάνες, μισθοδοσία, πελάτες κλπ.

 • Έργα

  Ολοκληρωμένο αρχείο Έργων με απεριόριστη ανάλυση σε υπο-έργα. Πλήρης παρακολούθηση οικονομικών και πληροφοριακών στοιχείων, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Παρακολούθηση των μέσων (resources) που απαιτούνται για την κάθε δραστηριότητα (φάση) έργου, καθώς και των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν. Χρονοπρογραμματισμός των στοιχείων αυτών και αποτύπωση τους σε διάγραμμα Gantt και ημερολόγια έργων. Στατιστική απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων (έσοδα-έξοδα-εισπράξεις-πληρωμές-κόστος πωληθέντων-αξία πωλήσεων-μικτό κέρδος) ανά έργο, υπο-έργο, δραστηριότητα (φάση) έργου ή και συγκεντρωτικά. Αν και η ενότητα είναι αυτοτελής, η πραγματική αξιοποίησή της βασίζεται στην απεριόριστη συσχέτισή της (σε επίπεδο γραμμής παραστατικών) με τις λοιπές πράξεις που καταχωρούνται στο σύστημα

 • Business Processes

  Πολυχρηστική ενότητα κινήσεων συνδεδεμένη με οποιαδήποτε οντότητα της εφαρμογής. Με εκπληκτική ευελιξία, θέτει σε ενιαία μηχανογραφική ομπρέλα (Soft1) τα πιο ετερόκλητα ζητήματα: από επισκέψεις πελατών μέχρι διαχείριση πρωτοκόλλου γραμματείας και από παράπονα πελατείας μέχρι αξιολογήσεις προσωπικού. Ακόμα και χωρίς customization tools, αντιμετωπίζει με εξαιρετική αμεσότητα και οριστικό τρόπο χρόνια οργανωτικά προβλήματα. Με χρήση των customization tools, η ενότητα συνιστά μία άνευ ορίων πλατφόρμα επιχειρησιακών λύσεων που μπορεί να διασυνδεθεί με πλήθος «περιφερειακών» εφαρμογών ή να τις καταργήσει τελείως.

 • Εγκαταστάσεις – Συμβάσεις

  Πολυχρηστική ενότητα, προϋποθέτει Πελάτες και Αποθήκη. Κατά κανόνα καλύπτει περιπτώσεις φυσικών εγκαταστάσεων (πχ. hardware, software, μηχανημάτων, οχημάτων, κλπ.) σε πελάτες για τις οποίες απαιτείται ολοκληρωμένη εικόνα τρέχουσας κατάστασης, ιστορικού κινήσεων, επισκευών, φακέλου υπηρεσιών, συνδρομητικών υπηρεσιών επ’ αυτών κλπ. Ιδεώδες module για απορρόφηση «περιφερειακών» προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαχείριση συμβάσεων επί συσκευών, αλλά και τεράστια ποικιλία λοιπών λογικών χρήσεων. Επίσης συγκεντρώνει στοιχεία από άλλες ενότητες (Υπηρεσιών, Φακέλων Υπηρεσιών, Ενεργειών Τεχνικών κλπ.) και κατά κανόνα απεικονίζει συμβάσεις έργου ή ειδικές συμφωνίες.

 • Διαχείριση Εγκρίσεων

  Χαρακτηρισμός παραστατικών κατά φάση, διαδικασία, προτεραιότητα και ολοκληρωμένος μηχανισμός εγκρίσεων σε όλα τα στάδια. Καθορισμός χρηστών ή ομάδων χρηστών που μπορούν να εγκρίνουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθορισμός της προτεραιότητας που θα έχουν τα παραστατικά προς έγκριση (χαμηλή, υψηλή), καθώς και δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων συνθηκών εκτέλεσης των σεναρίων εγκρίσεων βάσει παραμέτρων του συστήματος.

 • Contacts & Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές)

  Αυτοτελής ενότητα για την τήρηση στοιχείων φυσικών προσώπων – μη εργαζομένων στην επιχείρηση. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να σχετίζονται με Συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές) είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν προϋποτίθεται κάποια ενότητα Συναλλασσομένων. Η ενότητα «Επαφών» προσφέρει μια ενιαία και ολοκληρωμένη μηχανογράφηση για κάθε φυσικό πρόσωπο που με οποιαδήποτε ιδιότητα συναλλάσσεται με την επιχείρηση ή την ενδιαφέρει για οποιοδήποτε λόγο.

International edition
 • Multilingual: Αγγλική γλώσσα

  Λειτουργία της εφαρμογής με οθόνες, εργασίες και μηνύματα στην Αγγλική γλώσσα.

About Author

Dream - Solutions

Dream - Solutions

DREAM SOLUTIONS

Comments are closed

close
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat